I mistr pekař si musí někdy odpočinout. Jsme na chvíli v dovolenkovém módu, ale 400g ořechovou a malinovou granolu pro vás máme napečenou. Od 25.7. pro vás budeme péct i vše ostatní.

Obchodní podmínky

Dodavatel:

Decotex TMK s.r.o.
IČ: 24202703
DIČ: CZ24202703

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, oddíl C, vložka 188241 

Provozovna:
Ke Zvoli 783, 252 4,1 Dolní Břežany


Kontaktní údaje:

mary@proudmary.cz

+420 732 770 140


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
5032132/0800

1. Rozsah a platnost všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Decotex TMK s.r.o.. (dále jen „Decotex TMK s.r.o.“ nebo „společnost Decotex TMK s.r.o.“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané společností Decotex TMK s.r.o a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.proudmary.cz (dále jen „e-shop proudmary.cz“).

V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi zákazníkem a společností se proudmary.cz bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy se společností Decotex TMK s.r.o jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu samostatného povolání (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti se společností Decotex TMK s.r.o uzavře kupní smlouvu nebo se společností Decotex TMK s.r.o jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se přiměřeně vztahují na zákazníky, kteří jsou podnikateli.

2. Sdělení zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy

Decotex TMK s.r.o je oprávněn k prodeji zboží na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění. Kontrolu nad dodržováním zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním pravidel v oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nákup a objednávka zboží

Nákup probíhá výběrem produktů  a stisknutím tlačítka „do košíku“ je produkt vložen do košíku.

Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky.

Decotex TMK s.r.o nezaručuje dostupnost všech surovin. V případě nedostatku některé objednané suroviny bude zákazník kontaktován se snahou nabídnout alternativní řešení.

Všechny fotografie, videa a obrázky zboží umístěné na internetových stránkách proudmary.cz mají pouze ilustrační charakter a mohou se lišit od jejich skutečného vzhledu.

Ceny zboží nabízeného na e-shopu proudmary.cz jsou uvedeny včetně příslušné daně z přidané hodnoty, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Poplatek za dopravu je připočten v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy. Společnost Decotex TMK s.r.o neúčtuje zákazníkům v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy žádné dodatečné náklady na provoz telekomunikačních prostředků.

K dokončení objednávky není potřeba registrace.

Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl výslovně seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že výslovně souhlasí s těmito obchodními podmínkami v jejich znění platném a účinném v okamžiku dokončení objednávky.

Zákazník po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

4. Platba a doprava zboží

Platba je možná následujícími způsoby:

 • dobírkou za poplatek 45 Kč
 • převodem na účet
 • platba platební kartou a dalšími metodami GoPay

 

Doprava je možná následujícími způsoby:

 • osobním převzetím ve skladu na adrese Dlouhá 9, Praha 1, 110 00
 • zasláním kurýrní společností Zásilkovna a PPL

K expedici zboží dochází nejdříve v den objednávky, průměrně 2. či 3.pracovní den od objednávky, velmi výjimečně 7. a následující pracovní dny. Datum dodání nelze deklarovat, v případě zdržení objednávky o více něž 7 pracovních dnů dodavatel podá na dotázání informaci o důvodu zdržení, případně o možném urychlení vyřízení objednávky.

5. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 119/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu www.proudmary.cz

Další pravidla, kterými se řídí společnost Decotex TMK s.r.o. při získávání a zpracování osobních údajů zákazníků jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů.

6. Trvanlivost a reklamace

Minimální trvanlivost na veškeré zboží jsou 3 měsíce při uchovávání v chladu do 20˚C, suchu do 40% vlhkosti a tmě (nejlépe uzavřené v obalu). 

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů.

Reklamaci lze uplatnit v případě, že je obsah směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo emailem vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti.

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Trvanlivost a reklamace

Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě do 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v bodě 1. a 2. tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit sdělením na email společnosti Dlouhá 9, Praha 1, 110 00 info@proudmary.cz.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

3. dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

4. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

5. o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;

6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

7. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.

Zaslání zboží zpět prodávajícímu na adresu: Dlouhá 9, Praha 1, 110 00

Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník na své náklady.

Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na Vámi uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na lhůtu v předchozí větě jsme oprávněni Vám peníze vrátit i později, tj. až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

Společnost Decotex TMK s.r.o. se zavazuje vrátit spotřebiteli, který v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami odstoupil od kupní smlouvy, příslušné peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží nebo obdržení dokladu o jeho odeslání.

8. Dodržování hygienických předpisů

Provozovatel eshopuproudmary.cz a dodavatel prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zejména:

 • dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků
 • je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb.
 • všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 • se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

9. Zrušení objednávky dodavatelem 

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

 • zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)
 • neproběhla platba za zboží
 • objednávka je falešná

O zrušení objednávky je zákazník informován.

 

10. Závěrečná ustanovení

V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

Kupní smlouva ve znění všeobecných obchodních podmínek je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo objednávky zákazníkem.

Provozovatel eshopu proudmary.cz  a dodavatel si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.


Je-li zákazník spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení sporu je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.2.2024 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz